КАТАЛОГ

ОНДУПЕЙНТ - универсална боя за покривни покрития

В последните години голяма част от покривните материали се оцветяват за постигане на по-добър естетически ефект. За съжаление, независимо от качеството на използваните оцветители, ултравиолетовите лъчи след време променят цветовете, а в много случаи дори обезцветяват покритията.
При някои покрития, като металните листове и фиброциментовите плочи, оцветяването освен естетическа, играе и ролята на антикорозионна защита и разрушаването на покритието обикновено води до загуба на физическа годност на материала. При вълнообразните битумни листове, ефектът е различен за различните продукти. При някои от тях загубата на повърхностния слой води до постепенното им разрушаване, при други проблемът е само естетически.
За да осигури по-дълъг живот на покривните материали и да увеличи срокът за тяхното подменяне, ОНДУЛИН, започна да търси подходящо решение. В резултат от сътрудничеството с производители на специални оцветители и след множество експерименти и тестове бе разработена специалната боя за реновиране на покривни покрития ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ). Този продукт позволява да се освежи цвета на покрива, да се смени цвета, без да се подменя материала и да се възстанови устойчивостта му на климатичните условия и УВ разрушаването като по този начин ще се увеличи живота на покрива.
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ) е високотехнологичен продукт на базата на акрилно-силиконова композиция. Хомогенна суспензия от светло и атмосфероустойчиви пигменти и специални добавки.
ВЪНШЕН ВИД: Еднородна вискозна течност.
ЦВЯТ: Керемидено червен - RAL 3009
 

 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ) може да се използва за оцветяване на захабени или увредени покрития на базата на битум (напр. вълнообразни листове, битумни керемиди, битумна рулонна хидроизолация) или метални, бетонови и керамични керемиди. Приложим е като UV защита на изолации от течни състави. Възстановява първоначалния вид на изделието, образува хидрофобно покритие. Устойчив на светлина, атмосферни влияния и замърсяване. Висока проникваща способност.

ПРЕДИ

И СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ)

МОНТАЖ НА ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ)
 
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Повърхността трябва да е хомогенна, здрава, почистена от прах, замърсявания, твърди частици, ръжда (при нанасяне върху метал), суха. При специфични замърсявания да се почисти с адекватни препарати. При приложение на ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ) върху метал да се почисти от ръжда чрез преобразувател и да се обработи с грунд преди да се нанесе боята.
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Боята ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ) е готова за приложение. При необходимост се разрежда с вода. ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ) се нанася се с четка, валяк или бояджийски пистолет. В общия случай се полага в един слой. За постигане на по-плътно покритие – два слоя. При полагане в два слоя, вторият слой ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ) се полага минимум 4 часа след нанасянето на първия. Не се допуска работа с боята при температури извън следните:
►5°С - 30°С – при прилагане върху битумни продукти;
►10°C – 20°C- при прилагане върху метал.
 
РАЗХОДНА НОРМА (ориентировъчно*)
За битумни продукти - 130 – 150 gr/m2 за един слой
За метал - до 130 gr/m2 за един слой
За бетонови и керамични продукти – в зависимост от порьозността.
Горните стойности са при нанасяне на ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ) върху равнина.
*зависи от структурата на пoвърхността, от степента на увреждане и пр.
 
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ
При температура 20°С - 4 часа.
 
ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ОПАКОВАН ПРОДУКТ
12 месеца от датата на производството.
 
ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ПОКРИТИЕТО
5 години от датата на нанасянето.

СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в добре затворени съдове, в закрити и сухи складови помещения, при температура от 5оС до 30оС. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
►S2- Да се пази от достъп на деца.
►S20/21 - По време на работа да не се яде, пие и пуши.
►S24/25 - Да се избягва контакт с кожата и очите.
►36/37 - Да се носи подходящо защитно облекло -маски, ръкавици, аспиратори, предпазни очила.
 
МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
При вдишване: Минимално количество не е опасно. При вдишване на голямо (нетипично) количество да се излезе на чист въздух и да се потърси лекар.
При контакт с кожата: Отстраняване от кожата чрез обилно обливане с вода.
При контакт с очите: Веднага внимателно промиване с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.
При поглъщане: Незабавно потърсете медицинска помощ.
 
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Не се допуска изхвърляне заедно с битовите отпадъци. Не се допуска попадане в канализацията, в друг водоизточник и водоприемник или в почвата. Материалите от почистването на евентуални разливи, обработени опаковки и други отпадъци да се депонират в съответствие с местните законови разпоредби.
 
ИЗМИВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
Веднага след използване инструментите се измиват с вода, преди да са изсъхнали.
 
ОПАКОВКА НА ONDUPAINT (ОНДУПЕЙНТ)
 
 
Опаковки: Метални бели кутии: 2.5 kg, 4.5 kg и 9 kg.