Брой продукти в заявката: 0
Завършете заявката
В новите икономически условия и пазарна конкуренция, просперирането и по-нататъшното утвърждаване на фирма ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД зависят изключително много от високия професионализъм и непрекъснатото усъвършенстване и повишаване качеството и безопасността на нашата работа.
За затвърждаване на имиджа на фирмата и повишаване мотивацията на служителите, Висшето ръководството е внедрило и поддържа Система за управление (СУ), насочена към управление на качеството и управление на здравето и безопасността при работа, съответстващи на ISO 9001:2015 и OHSAS 18001:2015.
Висшето ръководство на ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ се ангажира със следните основни цели:

►Разбиране и удовлетворяване изискванията на нашите клиенти чрез поддържане на непрекъснат диалог с тях;

►Предоставяне на подходящи качествени услуги/продукти за постигане на пълна удовлетвореност на клиентите;

►Поддържане и повишаване на квалификацията на служителите (осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучения и наблюдение) за постигане на висока степента на осъзнатост относно тяхното влияние върху качеството и безопасността при работа;

Насърчаване и изграждане на култура на безопасно поведение чрез следване и изпълнение на тази политика, както и постигане на ангажираност на служителите с фирмените цели;

Почтено партниране с доставчиците;

►Увеличаване на пазарния дял;

►Постигане на непрекъснато подобрение чрез осигуряване на актуалност, адекватност и повишаване на ефикасността на СУ и организацията на дейността във фирмата;

►Спазване на приложимите за дейността нормативни и други изисквания;

►Оптимизиране на финансовото управление на Дружеството;

►Активно и ангажирано управление, осигуряващо и поддържащо безопасни и без риск за здравето работни места със съответстващи съоръжения и условия за пълноценната работа на служителите,

►Управление на дейността на Дружеството и внедряване на механизми за работа, съхраняващи здравето и осигуряващи безопасността на нашите служители и други лица, които могат да бъдат засегнати от нашите дейности, услуги или продукти;

►Осигуряване на надеждна комуникация по всички аспекти на здравето, условията на труд и безопасността при работа между ръководство, служители и други заинтересовани страни;

►Осигуряване и контрол на изпълнението на ангажиментите по ЗБУТ и снижаване на основните показатели спрямо предходната година;

►Регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и заболяване, както и определяне и предприемане на мерки за понижаване рисковете на съответното работно място;

Идентифициране на рисковете за здравето и безопасността при закупуване и/или използване на стоки, съоръжения и услуги.

Ръководството на Дружеството е отговорно за формулиране, разгласяване и разясняване на Фирмената политиката и предприемане на всички необходими мерки за постигане на фирмените цели.